<Productgroep

SUPER Industriereiniger 5L

geconcentreerd & Super krachtig

TOEPASSING

De Super Industriereiniger is de meest krachtige ontvetter en uitermate geschikt voor het reinigen van olie, nicotine, verf, teer en overige zware vervuilingen. Het product kan toegepast worden op alle zwaar vervuilde ondergronden, zoals garagevloeren, gereedschappen, buitentegels, wanden, kunststof etc. Toepassing in combinatie met warm water zal de actieve werking verhogen. Het product is niet brandbaar, niet toxisch en volledig biologisch afbreekbaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

Afhankelijk van de aard en mate van vervuiling kunt u het product verdunnen met water. Bij lichte vervuiling kunt u het product verdunnen 1: 20 L. Bij zwaardere vervuiling kunt u het product verdunnen met water tot 1: 3L. U kunt het product gebruiken door deze in een emmer te mengen met water. Vervolgens kunt u het product aanbrengen op de vervuiling. Laat het product inwerken (niet laten op- drogen) en vervolgens kunt u met een spons of borstel de vervuiling verwijderen. Toepassing met warm water zal een beter en sneller resultaat opleveren. Wij adviseren u het dragen van handschoenen/bril tijdens de reiniging, en om het te reinigen object vooraf op resistentie te testen.

De SUPER Industriereiniger 5L variant is niet overal verkrijgbaar. Vraag een verkooppunt op via onze klantenservice. 

Extra product informatie

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met wa- ter afspoelen/afdouchen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Beschermen tegen bevriezing.

CONS100180.5L

Onze verkoopadviesprijs €35,70.

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8717154782134

Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia/Etikettering van gehalten anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlak- teactieve stoffen, fosfonaten, conserveringsmiddelen (2-Broom-2-nitro-1,3-propaandiol, 2-octyl-2H-isothia- zool-3- on) < 5%

Gerelateerde producten