<Productgroep

Particulier? 

*Zelfde product, maar gebruiksvriendelijker

SuperCleaners-Ontstopper-1L

SUPER Professionele Ontstopper 1L

De krachtigste professionele ontstoPPer!

TOEPASSING

Dit product lost alle organische verstoppingen op zoals: Haar, papier, kalk, maandverband, zeep, vet, koffiedik, enz. De ontstopper tast geen lood, koper of pvc-afvoersystemen aan. Advies: Bij preventief gebruik wordt een beschermende laag in de leidingen aangebracht, zodat verstoppingen minder snel voorkomen. 

GEBRUIKSAANWIJZING

De Super Ontstopper is de professionele oplossing voor IEDERE organische verstopping o.a. veroorzaakt door vetten, haar, etensresten, huidvetten, papier, zeepresten en andere afbreekbare materialen. Middels de Super Ontstopper worden de meest hardnekkige (organische) verstoppingen snel, effectief en veilig verholpen. Voor veilig en verantwoord gebruik van de Super Ontstopper volgt u de noodzakelijke stappen, zoals vermeld op de bijgeleverde gebruiksaanwijzing, om schade en verwondingen te voorkomen. Houdt de fles altijd rechtop en buiten gebruik van kinderen. Lees voor gebruik aandachtig het veiligheidsvoorschrift op dit etiket.

1. Maak vooraf de afvoer zoveel mogelijk watervrij. 

2.  Veiligheidsdop indrukken en losdraaien. 

3. Centrale schroef in het rooster een slag losdraaien. 

4. Gebruik een kunststof trechter om direct contact met het rooster te vermijden. 

5. Controleer de goede werking van de syphon en plaats zonodig een emmertje met water eronder, om schade te vermijden. 

6. Giet 125cc langzaam en rechtstreeks in de afvoer. Bij een vloerafvoer adviseren wij 250cc te gebruiken. Meteen met veel koud water naspoelen. Indien nodig bovenstaande herhalen. Na gebruik de dop goed vastdraaien. 

7. Zorg tijdens het ontstoppen voor een goede ventilatie en voorkom directe inademing boven de afvoer. 

8. Aanbeveling: ogen en handen beschermen. Niet op metalen en kunststoffen gebruiken. • In aanraking met kleding of huid, onmiddellijk afdoen met een droge doek en vervolgens afspoelen met water. Kleding vervolgens in water laten. 

9. Product nooit met ander chemicaliën gebruiken.

Waarschuwing! Gebruik de Super Ontstopper nooit in combinatie met andere producten, hierdoor kunnen gevaarlijke reacties ontstaan. Gebruik de Super Ontstopper uitsluitend indien uw afvoer in goede en lekdichte staat verkeerd. Indien u gebruik maakt van een loodgieter, vermeldt dat u dit product heeft gebruikt.

Extra product informatie

Voorzorgsmaatregelen: Nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product grondig wassen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)6 36 22 05 00.

CONS200010

Onze verkoopadviesprijs €15,25.

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8717154 781021

Verordening (EG) Nr. 648/2004 betreffende detergentia/Etikettering van gehalten amfotere oppervlakteactieve stoffen < 5%

 

Gerelateerde producten