<Productgroep

SUPER Siliconen Verwijderaar 250ML

Verwijderd kitresten

TOEPASSING

De SUPER Siliconen Verwijderaar is een professioneel product voor het verwijderen van kitresten. Uitermate geschikt voor het verwijderen Siliconen-, butyleen-, acrylaar- en universeelkit. Het product kan binnen en buitenshuis toegepast worden. TIP: ook geschikt voor lijmresten en kleeflagen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verwijder de zitranden (zoveel mogelijk) met een scherp mesje of ander voorwerp. Dek vervolgens de oppervlakten zonder kitresten zoveel mogelijk af met bijvoorbeeld plastic. Bij grove stukken kit, krassen maken met een scherp voorwerp in de kitresten. Breng SUPER Siliconen Verwijderaar ruim aan op de kitresten. Laat het product daarna inwerken tot de resten week worden. Verwijder de kitresten met een mesje of ander voorwerp. Haal tot slot zorgvuldig achtergebleven SUPER Siliconen Verwijderaar weg met veel water en een schone doek. Indien nodig deze behandeling herhalen.

Extra product informatie

Bevat Koolwaterstoffen, C6-C7, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <5% hexaan; Koolwaterstoffen, C9-11, n-alkanen, isoalka- nen, cyclics, < 2% aromatics. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIK-

CONS100350

Onze verkoopadviesprijs €11,95

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

EAN-code: 8717154783063

Nr. 648/2004 betreffende detergentia/Etikettering van gehalten conserveringsmiddelen (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone) < 5%

Gerelateerde producten