<Productgroep

SUPER Sticker- & Inktverwijderaar 250ML

verwijdert: sticker & plakband, lijmresten, stift- & penstrepen, bekladdingen, rubberstrepen, teer, smeer en olie.

TOEPASSING

De Super Sticker – & Inktverwijderaar is de meest krachtige stickeroplosser in zijn soort. Dankzij haar unieke samenstelling is het product uitermate geschikt voor het verwijderen van de meest hardnekkige sticker(resten), lijmresten, plakband, rubber-/schoenstrepen, verf/stift en overige bekladdingen. Het product heeft een zeer snelle werking en ontbindt de kleef- of rubberlaag doelmatig.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng het product onverdund aan op de vervuiling middels een spons of doek. Laat het product kort intrekken (niet in laten drogen) en vervolgens afnemen met een schone spons of doek. Let op: Voor gebruik de ondergrond op een minder zichtbare plaats testen op resistentie. Bovendien adviseren wij in het geval van stickers, voorafgaand de sticker zo ver mogelijk (handmatig) te verwijderen. Bij hardnekkige stickers eerst een hoekje los maken. Het product vervolgens op de sticker of lijmresidu aanbrengen met een spons of doek. Laat het product kort inwerken waarna u de stickerresten kunt verwijderen. Bij hardnekkige kleeflagen kan herhaling noodzakelijk zijn. Bij toepassing in gesloten ruimtes, zorgdragen voor een goede ventilatie.

Extra product informatie

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Inademing van damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmid- dellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de laatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Produkt bevat: Hydrocarbons, C9, aromatics

CONS100230

De adviesprijs is €5,95

Heeft u een vervuilingsprobleem? Supercleaners RETAIL biedt u een professionele oplossing voor ieder vervuilingsprobleem. Wenst u meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@supercleaners.nl of neem contact op met de consumentenservice +31 (0)6 362 205 00.

8717154782103

Nr. 648/2004 betreffende detergentia / Etikettering van gehalten niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, kationogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Gerelateerde producten